statut

Statut Fundacja „im. Kazimierza Deyny”

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Par.1 - Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia Kazimierza Deyny” zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez następujące osoby fizyczne:

-    Bogumiła McMullan
-    Janusz Kazimierz Dorosiewicz


Par.2 - Fundacja posiada osobowość prawną
Par.3 - Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
Par.4 - Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki
Par.5 - Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym przepisami prawa oraz zadaniami Fundacji.
Par.6 - Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie także przystępować do spółek i fundacji.
Par.7 - Fundacja używa pieczątki okrągłej z napisem w otoku – Fundacja im. Kazimierza Deyny w Warszawie.
Par.8 - Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawny zasłużonym dla celów Fundacji.

Rozdział 2 – Cele i zasady działania Fundacji

Par. 9 - Celem Fundacji jest:

a)    działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie
b)    propagowanie idei olimpijskich oraz postaw fair play
c)    propagowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w szczególności rozwoju piłki nożnej,
d)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
e)    wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty mające na celu rozwój i krzewienie kultury fizycznej.

Par.10 - Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)    organizowanie i finansowanie niedochodowej działalności klubowej, odczytowej, kształceniowej,
b)    organizowanie i finansowanie niedochodowych konferencji, seminariów, szkoleń poświęconych problemom sportu w Polsce,
c)    organizowanie i finansowanie konkursów, fundowanie nagród i stypendiów dla młodych sportowców, w szczególności dla uzdolnionych młodych piłkarzy,
d)    współpraca krajowa i zagraniczna z innymi instytucjami i osobami fizycznymi zajmującymi się problemami związanymi z celami Fundacji,
e)    organizowanie turniejów piłki nożnej, w tym w szczególności dla młodych piłkarzy nożnych,
f)    wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej.

Par.11 – Dla osiągnięcia swoich celów Fundacji może wspierać działalność osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.


Rozdział 3 – Majątek i dochody Fundacji

Par.12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a)    Sprzedaż detaliczna odzieży,
b)    Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,
c)    Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
d)    Prowadzenia hoteli,
e)    Prowadzenia restauracji,
f)    Prowadzenia barów,
g)    Obsługa nieruchomości,
h)    Produkcja i sprzedaż upominków i pamiątek,
i)    Reklama,
j)    Działalność związana ze sportem,
k)    Produkcji odżywek i żywności dietetycznej,
l)    Produkcji wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
m)    Produkcji papierowych artykułów piśmiennych,
n)    Wydawania książek,
o)    Wydawania gazet,
p)    Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
q)    Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
r)    Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
s)    Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem,
t)    Działalność stadionów i innych obiektów sportowych,
u)    Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest kwota 1.000 złotych
4. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację celów Fundacji, o których mowa w Par.9 Statutu.

Par.13

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a)    funduszu założycielskiego,
b)    darowizn, subwencji i spadków – zarówno krajowych jak i zagranicznych,
c)    prowadzonej działalności gospodarczej,
d)    dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
e)    dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
f)    odsetek i depozytów bankowych,
g)    dochodów z dywidend.

Par.14

1. Dochody z darowizny, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Fundacja nie może:

a)    udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są w związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przezywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d)    dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Par. 15

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.


Rozdział 4

 Organy i Organizacja Fundacji

Par. 16

Organami Fundacji są:

1.    Honorowa Rada Programowa.
2.    Rada Fundacji.
3.    Zarząd.


Honorowa Rada Fundacji

Par. 17

1. Honorowa Rada Programowa składa się z powołanych jednomyślną uchwałą Rady Fundacji osób spośród grona osób cieszących się powszechnym autorytetem oraz spośród donatorów udzielających wsparcia Fundacji o wartości przynajmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.

2. Przewodniczącym Honorowej Rady Programowej jest Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego wskazana.

3. Członek Honorowej Rady Programowej powoływany jest na okres dwóch lat i pełni swą funkcję społecznie.

4. Członkiem Honorowej Rady Programowej może być osoba prawna, która w pracach Rady uczestniczy za pośrednictwem zaakceptowanego przez Radę Fundacji przedstawiciela.

Par. 18

1. Honorowa Rada Programowa czuwa nad realizacją idei Fundacji, służy radą i pomocą w rozwoju Fundacji.
2. Honorowa Rada Programowa realizuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Honorowej Rady Programowej.


Rada Fundacji

Par. 19

Rada Fundacji składa się z 3 członków.

Par. 20

1. Członkowie Rady powołani są jednomyślną uchwałą Fundatorów na czas nieoznaczony.

2. W skład Rady wchodzą:

a)    Bogumiła McMillan – Przewodniczący Rady
b)    Arkadiusz Domińczak – Zastępca Przewodniczącego Rady
c)    Norbert Kazimierz Deyna – Członek Rady

Par. 21

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, w trybie pisemnym (obiegowym). Rada może podejmować decyzje oraz odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz podejmowanie uchwał określi Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

Par. 22

Członkowie Rady mogą – po uzyskaniu zgody pozostałych członków – udzielać sobie lub innym osobom pełnomocnictw do wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Radzie.

Par. 23

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

a)    decydowanie o sposobie podziałów środków na cele Fundacji,
b)    określenie liczby członków Zarządu w zależności od potrzeb Fundacji,
c)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie ich funkcji i zakresu działania, a także wysokości oraz zasad ich wynagradzania,
d)    ustalenie Regulaminu działania Zarządu,
e)    ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o pracę,
f)    zmiana statutu, nie może jednak ona dotyczyć celów Fundacji,
g)    decydowanie o połączeniu z inna Fundacją, podziale lub likwidacji Fundacji,
h)    decydowanie o przystąpieniu do spółki prawa handlowego,
i)    decydowanie o sprzedaży mienia o wartości przekraczającej 25.000 złotych oraz zaciąganie zobowiązań o wysokości przekraczającej tę kwotę.

Par. 24

1. Członkostwo członka Rady Fundacji wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.

2. Następcą Przewodniczącego Rady, którego członkostwo wygaśnie na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego wyżej w ust. 1, zostaje osoba przez niego wskazana w pisemnym oświadczeniu lub w testamencie.

3. Następcą Zastępcy Przewodniczącego lub Członka Rady, którego członkostwo wygaśnie na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego wyżej w ust. 1 , zostanie osoba wskazana przez niego w pisemnym oświadczeniu lub testamencie.  W razie wielości spadkobierców i braku wyraźnej dyspozycji członkiem Rady zostanie ten spośród ich grona, który zostanie wskazany przez Radę Fundacji.

Zarząd

Par. 25

Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Fundatorów. W skład pierwszego Zarządu został powołany Pan Janusz Dorosiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu.

Par. 26

1.    Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
2.    Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3.    Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.

Par. 27

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania członka Zarządu lub rezygnacji.

Par. 28

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Par.29

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji, a w szczególności:

-    uchwalanie rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji,
-    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
-    wnioskowanie do Rady o podjęcie decyzji w sprawie realizacji celów,
-    opiniowanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji,
-    sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
-    organizowanie i nadzorowanie działalności biur i instytucji Zarządu oraz Rady Fundacji.

Rozdział 5 – Likwidacja

Par. 30

Uchwałę o rozpoznaniu i zakończeniu likwidacji podejmuje Rada Fundacji.

Par. 31

Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznaczone będą na cele wskazane przez Radę Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji działających na rzecz propagowania idei olimpijskich oraz promocji sportu w Polsce.